Beste omwonenden,

Half januari 2023 informeerden wij u voor het laatst over Groen Gas Gelderland. Dat bericht was naar aanleiding van het hoge aantal klachten dat wij sinds eind december ontvangen.
In ons laatste nieuwsbericht informeerden wij u over ons onderzoek en de vervolgstappen. Via dit bericht stellen wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Handhaving geur

Eind november 2022 is het bio filtermateriaal vervangen en is het bio filter aangepast. Voor uitvoering van deze werkzaamheden heeft het bedrijf een plan van aanpak ingediend. Wij hebben dit plan, met extra voorwaarden, goedgekeurd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens planning.

Begin februari 2023 zijn emissiemetingen uitgevoerd aan het bio filter. Hierbij constateerden we dat de geuremissie van het bio filter te hoog is en niet voldoet aan de eis die hieraan is gesteld in de omgevingsvergunning. Daarom treden we handhavend op, door het opleggen van een last onder dwangsom, waarin Groen Gas Gelderland wordt verzocht om de overschrijding van de geuremissienorm te beëindigen.

Aanvullende monitoring

Het voornemen is om gedurende een langere periode metingen uit te voeren aan de procesluchtstromen. Hiervoor moet we nieuwe meetapparatuur aanschaffen. Helaas is de levertijd hiervan een aantal maanden. Daarom wordt gezocht naar een andere leverancier

Aanvullende geurvoorschriften

De voorschriften in de omgevingsvergunning milieu van Groen Gas Gelderland worden geactualiseerd. Het doel hiervan is de procesbeheersing van de ontgeuringsinstallatie verbeteren en de opslaghoeveelheden in de buitenopslag beperken. Deze voorschriften worden eind april besproken met Groen Gas Gelderland. Het ontwerpbesluit wordt in mei ter inzage gelegd

WKK

Groen Gas Gelderland wil een WKK (warmte kracht koppeling) in gebruik nemen. Hiermee zetten ze biogas, dat door Groen Gas Gelderland wordt geproduceerd, om in elektriciteit en warmte. Dit wordt binnen het bedrijf gebruikt. Er is geconstateerd dat de container met de WKK bij het bedrijf is geplaatst, zonder dat hiervoor vergunning is verleend. Groen Gas Gelderland is geïnformeerd dat ze de installatie nog niet in gebruik mogen nemen totdat hiervoor vergunning is verleend. Het ontwerpbesluit voor deze activiteit ligt vanaf 13 april 2023 ter inzage.

Publicatie ontwerpbeschikkingen

Hierboven is aangegeven dat binnenkort twee ontwerpbeschikkingen ter inzage worden gelegd. Deze besluiten worden bekendgemaakt door de Provincie Gelderland op de website
www.overheid.nl. De website is te benaderen via de link: www.gelderland.nl/bekendmakingen. Gedurende zes weken is er mogelijkheid van inzien van het ontwerpbesluit bij de provincie Gelderland. Om het besluit bij de provincie Gelderland in te zien kunt u een
afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Tweede Walstraat 14, 6511 LV
Nijmegen. U kunt een afspraak maken via een mail naar wabo@odrn.nl of telefonisch via telefoonnummer 024-751 77 00.

Informeren

Over een aantal maanden informeren wij u weer via een nieuwsbrief.
Ook kunnen we, bij genoeg animo, een informatie avond organiseren. Als u daar behoefte aan heeft, dan kunt u dit aangeven. Voor reacties: communicatie@odra.nl

Bevoegd gezag

De provincie Gelderland is het bevoegd gezag. Vergunningverlening is belegd bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Toezicht en handhaving zijn bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) belegd.

Leave a Reply